Wednesday, April 12, 2006

bagong RA 1425 poster


bagong RA 1425 poster, originally uploaded by catukayo.

Sunday, April 09, 2006

Poster: Ang R.A. 1425 sa Loob ng 50 Taon: Isang Pambansang Kumperensiya


poster kumperensiya, originally uploaded by catukayo.


Huwag magpahuli! :)

Liham ng Bukas na Imbitasyon para sa Pambansang Kumperensiya

Pambansang Kumperensiya: Batas Rizal

“Ang R.A. 1425 sa Loob ng 50 Taon”

Malugod po namin kayong inaanyayahang dumalo sa Pambansang Kumperensya tungkol sa ika-50 taon ng Batas Rizal, na pinamagatang “ANG R.A. 1425 SA LOOB NG 50 TAON.” Ito po ay idaraos sa Hunyo 19, 20 at 21, 2006 sa Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman, Lungsod Quezon, sa pagtataguyod ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Kolehiyo ng Arte at Literatura, National Commission for Culture and the Arts (NCCA) at Knights of Rizal, Inc., Sa pangkalahatan, layunin nito na:

1. malagom ang implementasyon ng Batas Rizal sa sistemang pang-edukasyon simula 1956 tungo sa mabisang pagpapatupad pa nito; at mula rito’y makahalaw at makapagmungkahi ng mabisang pagtuturo ng buhay at mga sulatin, partikular ang dalawang nobelang Noli at Fili, sa anyong modyul at iba pang kaparaanan.

2. makapagdulot ng napapanahong kaalaman mula sa bagong pagtanaw at pananaliksik hinggil sa pambansang bayani; at

3. mapalakas ang ugnayan sa lebel na indibidwal at institusyonal sa hanay ng mga kalahok hinggil sa layunin ng kumperensya.

Mayroon po itong registration fee na PhP 3,000 bawa’t delegado, para sa kit ng kumperensya (na naglalaman ng programa, abstrak ng papel at iba pang materyal), meryenda at pananghalian sa loob ng tatlong araw at sertipiko ng pagdalo. Bagaman magbabayad ang mga delegado para sa kanilang akomodasyon, gagawa po ng kaukulang arrangements ang mga tagapag-organisa ng kumperensya sa mga dormitoryong nasa loob ng UP Campus na maaari nilang tirahan. Ilan po dito ay ang UP Alumni Hostel, University Hotel at NISMED Dormitory. Isang opsyonal na lakbay-aral ang isasagawa sa mga makasaysayang lugar at museo ng Intramuros, Maynila sa ika-22 ng Hunyo, at sa mga samahang Rizalista sa Bundok Banahaw, Dolores, Quezon sa ika-22 hanggang 23. Nagkakahalaga po ng PhP 250.00 ang sa Intramuros, kasama na po rito ang transportasyon, mga entrance fee sa museo at 2 meryenda; samantala, PhP 1,500 naman po ang sa Banahaw, kasama na rin po ang transportasyon, pagkain, tulugan at tagapagpadaloy.

Para sa mga dadalo sa kumperensyang ito, mangyari lang pong tingnan ang kalakip na DepEd at CHED Memo at programa ng kumperensya. Para sa mga reserbasyon, ipadala po lamang sa lalong madaling panahon ang inyong reply slips via Telefax 929-0113 o sa mga email address na ito: nilocam@yahoo.com (Dr. Nilo Ocampo, Pangkalahatang Tagapangasiwa), potopotfs@yahoo.com (Dr. Ramon Guillermo), karloiniego@yahoo.com (Prop. Florentino Iniego, Jr.), at lanieabad@yahoo.com (Prop. Melania Abad). Maaari ninyo rin po kaming makontak via SMS sa celfone no: 09186379937 (Prop. Mary Jane Rodriguez) o 09177920799 (Dr. Nilo Ocampo). Maaari ring bisitahin ang website ng kumperensiya: www.batasrizal.blogspot.com para sa iba pang impormasyon.

Inaasahan po namin ang inyong pakikibahagi sa gawaing ito. Magkita-kita po tayo sa Hunyo.

Lubos na sumasainyo,

Nilo S. Ocampo, Ph.D.

Pangkalahatang Tagapangasiwa

Pambansang Kumperensya sa RA 1425

Programa ng Kumperensiya

ANG RA 1425 SA LOOB NG 50 TAON

Hunyo 19, 20 at 21, 2006

UNANG ARAW (HUNYO 19)

Umaga

A. Pambungad na palatuntunan

B. Paunang tagapagsalita: Ang RA1425 at ang bansang Pilipino sa Ika-21 dantaon

C. Panel 1: Ang batas, pagkagawa, konspirasi, pagtutol

Albina Fernandez/ Melecio Fabros/ Florentino Iniego Jr.

Hapon

D. Panel 2: Mga Bagong Pag-aaral

Nilo S. Ocampo – Pedestal: Si Rizal sa ika-20 dantaon

Virgilio S. Almario – Bagong pagtingin

Ramon Guillermo – Salin ng Guillermo Tell

E. Panel 3a/3b: Implementasyon ng RA 1425

Leonida Pronto/Rolando Talampas – mababang paaralan

Susan Fermin/Apolonio Chua – pagtuturo ng Noli at Fili

Jesus Fer. Ramos/Carlo Pangilinan – unibersidad sa Metro Manila at Baguio

IKALAWAANG ARAW (HUNYO 20)

Umaga

A. Panel 4: Mga Pakitang Turo

Michael Coroza/Mary Ann Sandoval – mataas na paaralan

Mary Jane Rodriguez – kolehiyo

B. Panel 5a/5b: Mga Bagong Pag-aaral

Panel 5a: Impluwensiya ni Rizal sa Panitikan

Jimmuel Naval – ilang pelikulang Pilipino

Rosario Lucero – Panitikang Ilonggo

Will Ortiz – Panitikang Pambata

Alwin Aguirre – Future Fiction

Panel 5b: Si Rizal at ang Kulturang Popular (Pop Culture)

Mykel Andrada sa mga advertisement

Vladimeir Gonzalez - sa new media

Rommel Rodriguez – sa sekswalidad

Hapon

C. Panel 6a/6b: Mga Bagong Pag-aaral

Panel 6a: Sa Tingin ng mga Iskolar at Tagamasid

Erwin Fernandez – para kay Leon Ma. Guerrero

Elyrah Salanga – para kay Alfredo Salanga

Atoy Navarro – sa mga iskolar ng Timog Silangang Asya

Panel 6b: Iba pang Ispasyo kay Rizal

U Eliserio – para sa mga pilosoper

Melania Abad – sa mga kilusang masa

Nelson Turgo – para sa bayan ng Mauban, Quezon

D. Panel 7: Pagtatanghal : Awit / Tula / Dula

IKATLONG ARAW (HUNYO 21)

Umaga

A. Pagsusuma ng mga Papel

B. Worksyap

1. pagtuturo sa mababang paaralan

2. pagtuturo ng Noli at Fili

3. pagtuturo sa mga kolehiyo at unibersidad

4. pananaliksik at iba pang kaugnayn

Hapon

C. Pag-uulat / Mga Resolusyon

D. Pangwakas na Palatuntunan

OPSYONAL (HUNYO 22-23)

IKAAPAT NA ARAW (HUNYO 22, OPSYONAL)

Lakbay-aral sa Kamaynilaan (Intramuros, Luneta, atbp.) – Php 500

IKAAPAT AT IKALIMANG ARAW (HUNYO 22-23, OPSYONAL)

Lakbay-aral sa bundok Banahaw sa Dolores, Quezon sa mga kapatirang maka-Rizal – Php 1500

DepEd Advisory No. 35, s. 2006

DepEd ADVISORY No. 35, s. 2006

In compliance with DECS Order No. 28, s. 2001

This advisory is issued for the information of DepEd Officials and personnel

February 7, 2006

PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA REPUBLIC ACT 1425 (BATAS RIZAL)

Ang Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (DFPP), Kolehiyo ng Arte at Literatura (KAL), Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (UPD) ay magdaraos ng Pambansang Kumperensiya ukol sa ika-50 taon ng Republic Act 1425 (Batas Rizal) sa Hunyo 19-21, 2006 sa Pulungang Recto, Bulwagang Rizal, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman, Lungsod Quezon.

Ang sumusunod ay mga layunin ng pambansang kumperensiya:

a. malagom ang implementasyon ng Batas Rizal sa sistemang pang-edukasyon simula 1956 tungo sa mabisang pagpapatupad nito;

b. makahalaw at makapagmungkahi ng mabisang pagtuturo ng buhay at mga sulatin, partikular ang dalawang nobelang Noli at Fili, sa anyong modyul at iba pang kaparaanan, mula sa mga karanasan ng mga guro at espesyalista sa iba’t ibang antas at larangan;

c. makapagdulot ng napapanahong kaalaman mula sa bagong pagtanaw at pananaliksik hinggil sa pambansang bayani;

d. mapalakas ang ugnayan sa lebel na indibidwal at institusyonal sa hanay ng mga kalahok hinggil sa layunin ng kumperensiya; at

e. makapagharap ng mga resolusyon at/o plano ng pagkilos para sa pagpapahusay ng Batas Rizal.

Inaanyayahang dumalo sa pambansang kumperensiya ang mga guro at administrador sa lahat ng antas ng pag-aaral sa buong kapuluan, na sangkot sa pagtuturo ng kursong Rizal, partikular sa departamento ng Filipino na nagtatalakay sa dalawang nobelang Noli at Fili, at sa Kasaysayan, Sibika, Agham Panlipunan at iba pang kaugnay na kurikulum.

Ang rehistrasyon ay tatlong libong piso (PhP3,000.00) na ibabayad ng bawat delegado na ilalaan sa pangkain, mga babasahin at kit ng kumperensiya.

Ipadala ang anumang katanungan o ang inyong reserbasyon bago dumating ang Mayo 19, 2006 sa DFPP, KAL, UPD sa mga telepono bilang (02) 981-8500 lokal 2265/2267, (02)924-4899 at (02)929-0113.

Maaari ring kumontak sa email kina:

Dr. Nilo S. Ocampo, Tagapangasiwa, nilocam@yahoo.com

Dr. Ramon Guillermo, potopotfs@yahoo.com

Prop. Florentino A. Iniego Jr., karloiniego@yahoo.com

Prop. Melania Abad, lanieabad2003@yahoo.com

Friday, April 07, 2006

CHED Memo

Republic of the Philippines

OFFICE OF THE PRESIDENT

COMMISSION ON HIGHER EDUCATION

MEMORANDUM MULA SA GUMAGANAP NA TAGAPANGULO

PARA SA: Lahat ng Kinauukulan

PAKSA: PAMBANSANG KUMPERENSIYA TUNGKOL SA IKA-50 TAON NG REPUBLIC ACT 1425 (BATAS RIZAL) NG DEPARTAMENTO NG FILIPINO AT PANITIKAN NG PILIPINAS, KOLEHIYO NG ARTE AT LITERATURA, UNIBERSIDAD NG PILIPINAS, DILIMAN NA GAGANAPIN SA HUNYO 19-21, 2006, PULUNGANG RECTO, BULWAGANG RIZAL, KOLEHIYO NG ARTE AT LITERATURA, UNIBERSIDAD NG PILIPINAS, DILIMAN, LUNGSOD QUEZON

PETSA: Ika-3 ng Pebrero 2006

Alinsunod sa mga probisyon ng Akta Republika Bilang 7722, na kinikilalang “Higher Education Act of 1994”, ipinagbibigay-alam ng tanggapang ito ang nabanggit na gawain para sa pagsuporta at pagtangkilik ng lahat ng kinauukulan. Kalakip nito ang mga kaukulang dokumento para sa inyong kaalaman at naayong paggawa.

Para sa anumang katanungan o inyong reserbasyon kumontak sa telepono 981-8500 lokal 2265/2267, 924- 4899 o 929-0113. Maaari ring kumontak sa e-mail kay Dr. Nilo Ocampo, tagapangasiwa, nilocam@yahoo.com

Malawakan ang pagpapalaganap ng memorandum na ito sa mga kinauukulan.

(nilagdaan)

CARLITO S. PUNO5/F Upper DAP Bldg., San Miguel Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605 Philippines

Website: www.ched.gov.ph Tel. Nos. 633-2713, 910-0823, 638-5835 Fax No. 635-5829